کارفرما: شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه

طراحی و ساخت مخازن جدارنازک کامپوزیتی
طراحی و ساخت مخازن جدارنازک کامپوزیتی