طراحی و تحلیل تعمیرات خطوط لوله بر اساس استاندارد ISO24817

تخمین عمر باقیمانده خطوط لوله در اثر عیب خوردگی بر اساس استاندارد ASME B31G و طراحی نرم افزار آن

تخمین عمر باقیمانده خطوط لوله و تجهیزات با استفاده از استاندارد API579(FFS) و طراحی نرم افزار آن