ساخت انواع پره های تمام کامپوزیتی

ساخت انواع درایو شفت های کامپوزیتی با استفاده از فیبر های کربن خنک کننده