تعمیرات خط لوله ۵۶ اینچ فشار ۱۰۰ بار با استفاده از کامپوزیت نفت و گاز

تعمیرات خط لوله ۲۴ اینچ فشار ۱۰۰ بار با استفاده از کامپوزیت

تعمیرات خطوط لوله گاز ۲۰ اینچ با استفاده از کامپوزیت

اجرای پوشش سرجوش ۴۲ اینچ بر اساس استاندارد ISO21809

تعمیرات علمک گاز های استانی

پوشش دهی مخازن با روش FRP