طراحی و ساخت انواع قطعات خاص کامپوزیتی
طراحی و ساخت قطعات خاص کامپوزیتی با تکنولوژی بالا
طراحی و ساخت دهانه ورودی توربین ملی گاز NGL3100 با استفاده از کامپوزیت
طراحی و ساخت دهانه ورودی توربین ملی گاز NGL3100 با استفاده از کامپوزیت
ساخت انواع قطعات خاص کامپوزیتی با تکنولوژی بالا
طراحی انواع قطعات خاص کامپوزیتی با تکنولوژی بالا
طراحی و ساخت انواع قطعات خاص کامپوزیتی با تکنولوژی بالا