کارفرما: شرکت توربین ماشین خاورمیانه

طراحی و ساخت دهانه ورودی توربین ملی گاز NGL3100 با استفاده از کامپوزیت
طراحی و ساخت دهانه ورودی توربین ملی گاز NGL3100 با استفاده از کامپوزیت
طراحی و ساخت دهانه ورودی توربین ملی گاز NGL3100 با استفاده از کامپوزیت
طراحی و ساخت دهانه ورودی توربین ملی گاز NGL3100 با استفاده از کامپوزیت
طراحی و ساخت دهانه ورودی توربین ملی گاز NGL3100 با استفاده از کامپوزیت
طراحی و ساخت دهانه ورودی توربین ملی گاز NGL3100 با استفاده از کامپوزیت