کارفرما: شرکت پتروشیمی فارابی

تعمیر 250 عدد سرجوش با استفاده از کامپوزیت
تعمیر 250 عدد سرجوش با استفاده از کامپوزیت