کارفرما: منطقه3 عملیات انتقال گاز ایران

تعمیرات رایزر لوله گاز با استفاده از کامپوزیت
تعمیرات رایزر لوله گاز با استفاده از کامپوزیت
تعمیرات رایزر لوله گاز با استفاده از کامپوزیت