کارفرما: منطقه 6 عملیات انتقال گاز ایران

تعمیرات خط لوله 56 اینچ فشار بالا خط هفتم سراسری با استفاده از کامپوزیت