کارفرما: شرکت انتقال گاز ایران

تعمیرات خط لوله ۲۴ اینچ فشار ۱۰۰ بار با استفاده از کامپوزیت
تعمیرات خط لوله ۲۴ اینچ فشار ۱۰۰ بار با استفاده از کامپوزیت
تعمیرات خط لوله ۲۴ اینچ فشار ۱۰۰ بار با استفاده از کامپوزیت
تعمیرات خط لوله ۲۴ اینچ فشار ۱۰۰ بار با استفاده از کامپوزیت