کارفرما: پتروشیمی رازی

تعمیرات خطوط لوله گاز ترش 24 اینچ با استفاده از کامپوزیت
تعمیرات خطوط لوله گاز ترش 24 اینچ با استفاده از کامپوزیت