کارفرما: شرکت پتروشیمی فارابی

پوشش دهی مخزن دورریز پتروشیمی با روش GRVE
پوشش دهی مخزن دورریز پتروشیمی با روش GRVE
پوشش دهی مخزن دورریز پتروشیمی با روش GRVE