کارفرما: اداره گاز استان تهران

تعمیرات علمک گازهای استانی
تعمیرات علمک گازهای استانی
تعمیرات علمک گازهای استانی
تعمیرات علمک گازهای استانی
تعمیرات علمک گازهای استانی