کارفرما: ستاد انتقال گاز ایران

تعمیرات خط لوله ۵۶ اینچ فشار ۱۰۰ بار با استفاده از کامپوزیت نفت و گاز
تعمیرات خط لوله ۵۶ اینچ فشار ۱۰۰ بار با استفاده از کامپوزیت نفت و گاز
تعمیرات خط لوله ۵۶ اینچ فشار ۱۰۰ بار با استفاده از کامپوزیت نفت و گاز
تعمیرات خط لوله ۵۶ اینچ فشار ۱۰۰ بار با استفاده از کامپوزیت نفت و گاز